TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on T:mi Heli Kahin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Rekisterin pitäjä: T:mi Heli Kahi 

Yhteystiedot: 

Itsenäisyydenkatu 12-14, 33500 Tampere (Liiketila)

puh.040 413 2283

heli.kahi@gmail.com

Yhteyshenkilö Heli Kahi

Rekisterin nimi:

T:mi Heli Kahin asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnittelua ja seurantaa varten.

Sekä asiakkaan antamalla luvalla yhteydenpitoon sekä markkinointiin.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

  • Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
  • Laki potilaan asemasta ja oikeudesta
  • Terveydenhuoltolaki
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, ammatti, sähköpostiosoite, harrastukset, sairaudet, säännöllinen lääkitys, käyntitiedot ja asiakkaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.


Tietolähteet

Tietolähteenä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja. 

Asiakas- ja potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakastietoja säilytetään 12 vuotta kirjaamisen jälkeen ja 120 vuotta syntymästä, mikäli kuolemasta ei ole tietoa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja muille tahoille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja asiakasrekisteristä. Lisäksi asiakkaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla tietoja voidaan luovuttaa muualle, esim. hoitavalle lääkärille. 

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakas- ja potilasrekisterissä ja myös oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tiedot annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.